Wysokość zasiłku pogrzebowego

10 grudnia
16:41 2015

W marcu 2015 roku weszły w życie przepisy, które poszerzyły krąg osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku pogrzebowego. Wysokość zasiłku w 2016 roku.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • członka rodziny ubezpieczonego albo osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Do 2015 roku zasiłek pogrzebowy przysługiwał po śmierci członków rodziny: małżonka, rodziców, ojczyma, macochy oraz osób przysposabiających, dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobionych oraz innych dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości, a także wnuki i rodzeństwo.

Według nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać 1 marca 2015 roku, do grona osób, po których należy się zasiłek pogrzebowy dołączono również dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dziadków oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku pogrzebowego pozostaje bez zmian od 2011 roku i wynosi 4000 zł.

Zasady dotyczące dokumentowania oraz ustalania uprawnień do zasiłku pogrzebowego także nie uległy zmianie. Osobą uprawnioną do odbioru zasiłku jest ten członek rodziny, który pokrywa koszty pogrzebu. Świadczenie to przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, w przypadku gdy pokryły one koszty pogrzebu. Jeśli koszty pogrzebu pokryło kilka osób lub instytucji, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu poniosła osoba niebędąca członkiem rodziny osoby zmarłej, wtedy zasiłek pogrzebowy jest należy w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak w kwocie nieprzekraczającej 4000 zł.

Dokumenty do zasiłku pogrzebowego

W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego osoba uprawniona musi złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o zasiłek pogrzebowy,
  • odpis skróconego aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • wszystkie rachunki potwierdzające poniesione koszty pogrzebu, w przypadku gdy rachunki zostały złożone w banku, należy złożyć kopię rachunków z adnotacją banku o zgodności z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo.